ileri görüşlülük

daha sonra olabilecekleri düşünme işi, vizyon.

hicviye

bir kimseyi, bir toplumu, bir düşünceyi, bir nesneyi veya göreneği yermek için yazılmış yazı veya söylenmiş söz, yergi, hiciv.

rüya

uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü, düş.

biseksüel

hem kendi cinsine hem de karşı cinse ilgi duyan kimse.

hayal gücü

imajinasyon veya imgelem zihinsel görüntüler oluşturabilme veya birinin zihninin içinde kendiliğinden görüntüler üretebilme yetisi.

muaf sözlük

vatana ve millete hayirli olsun.

dürtü

fizyolojik ve ruhsal dengenin değişmesi sonucu ortaya çıkan ve canlıyı çeşitli tepkilere sürükleyebilen içsel gerilim.

zihniyet

görüş ve inanç etmenlerinin etkisiyle beliren ve bireye yön veren düşünme yolu.

tutarsızlık

birbirini tutmama, birbirine uymama, çelişmek.

sosyoloji

insan toplumlarının oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı.

travmatik

travmaya yol açan, travmayla ilgili.

haşin

sert, kırıcı, gönül kırıcı kimse.

rain man

dustin hoffmanın otistik kardeş rolünde yardırdığı, oyunculuk dersi verdiği film. bilmeseniz adamı gerçekten otistik sanabilirsiniz.

politika

yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol.

güdü

bilinçli veya bilinçsiz olarak hareketi doğuran, sürekliliğini sağlayan, ona yön veren herhangi bir güç.

sadakat

sağlam ve güçlü içten bağlılık.

rezalet

toplumun duygularını inciten durum veya olay.

vizyon

ülkü, sağgörü, ileri görüş anlamlarına gelen bir kavram.

nitelik

bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran temel özellik.

akıl

düşünme, anlama ve kavrama gücü.