metafor

kavramları ve kelimeleri bilinen ve kabul edilenin dışında başka anlamlara gelecek şekilde kullanma, mecaz.

spekülasyon

yalnızca açıklama amacı güden soyut düşünce.

ölçüt

rezalet

toplumun duygularını inciten durum veya olay.

muaf

kendisi ayrı tutulan, kendine bağışlanmış anlamına gelen muaf, özgürdür.

depresyon

bazı insanlar depresyondaki iken güzeldir. bize bunu göstermiş olan yazar. daim olsun.

askerlik

asker olma durumu, vatani görev.

bencil

yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını herkesinkinden üstün tutan kimse, egoist, hodbin.

özsever

nesnel

nesnelerle ilgili, objektif.

dua

tanrı'ya yalvarma, tanrı'dan yardım isteme, yardım dileme, yakarış.

teizm

evreni yaratan ve yöneten, vahiy yoluyla insanlara buyruklar veren bir tanrı'nın varlığına inanma, tanrıcılık.

düş

uyurken insanın zihninde beliren olayların, düşüncelerin, görüntülerin tümü, rüya.

namus

yunancada "yasa" anlamına gelen kavram. şu anlamlara gelir:

1. bir toplumda, ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet.

2. dürüstlük.

3. bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti, ırz.

muafiyet

kendisine uygulanmama, bir mükellefiyetten bağışık tutulma, bağışıklık.

hodbin

telepati

bir kimsenin kafasından geçenleri ya da çok uzakta geçen bir olayı, arada hiçbir araç, duygusal hiçbir bağlantı olmaksızın algılama yeteneği.

oksimoron

zıt anlamlı iki kelimenin bir arada kullanılması.

psikopat

topluma karşı karşıt davranışlar sergileyen, ruh ve sinir hastası kimse.

islam

müslümanlık olarak da bilinen ve hz. muhammed'in yaydığı din.