hamile eşi öldürüp 18 yıl ceza almak

yanılsama

var olan bir canlıyı veya nesneyi farklı, değişik algılama, illüzyon.

yaradan

kült

1. tapınma.

2. bir grup veya insanlar arasında aşırı ilgi görmüş film.

namus

yunancada "yasa" anlamına gelen kavram. şu anlamlara gelir:

1. bir toplumda, ahlak kurallarına ve toplumsal değerlere bağlılık, iffet.

2. dürüstlük.

3. bir kimsenin başkaları tarafından dokunulmaması ve saygı gösterilmesi gereken iffeti, ırz.

muaf sözlük yazarlarının itirafları

biz de neden olmasın başlığıdır.

bu başlıktan çokça çekirdek kola ile okunabilecek entry çıkacak, kutumda büyük hissediyorum.

depresyon

bazı insanlar depresyondaki iken güzeldir. bize bunu göstermiş olan yazar. daim olsun.

sallama çay

sallama çay, teçhizatın el vermediği durumlarda bazen geçiştirici oluyor da yok azizim, nerede o demleme çayın lezzeti? salla gitsin işte...

yabani

1. doğada yaşayan, evcil olmayan.

2. görgüsü olmayan, kaba ve hoyrat kimse.

müzik

birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çevresinde uyumlu seslerle anlatma sanatı.

espri

ince, hoş ve güldürürken düşündüren söz.

merhamet

bir kimsenin veya başka bir canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı hissedilen üzüntü, acıma.

ceza

yasanın, topluma zarar verdiğini kabul ettiği eylemlere karşı öngördüğü yaptırım.

teori

1. pratik alanına geçmemiş şey, soyut düşünce.

2. kanıtlanmış önerme.

bilinç

insanın kendisini, çevresini ve olup biteni tanıma, algılama, kavrama, fark etme yetisi, şuur.

deprem

hiçbir ülkenin başına gelmemesi gereken doğal afetlerden en yıkıcısı.

demagoji

bir kimsenin veya bir grubun duygularını çoğaltacak biçimde harekete geçirerek, abartılı veya gerçek dışı sözler söyleme ve kazanmaya çalışma, laf cambazlığı.

sarsıntı

kaza, ilaç vb.nin yol açtığı ruhsal ve aklî bozukluk.

savaş

devletlerin, aralarındaki ekonomik ve siyasal anlaşmazlıklar vb. nedeniyle, siyasal ilişkilerini keserek, birbirlerine karşı ordularıyla giriştikleri silahlı eylem.

biyoloji

canlılarda doğma, gelişme, üreme vb. yaşam aşamalarını inceleyen bilim.