cinayet

insan öldürme, kıya.

kur'an-ı kerim

islam dininin temel ilkelerini, hazreti muhammed'e gönderilen tanrı buyruklarını içeren kutsal bir kitap.

siyaset

yurt, devlet işlerini düzenlemek, yürütmek için tutulan ölçülü yol.

aşk

bir kimseye veya bir şeye duyulan sevgi ve bağlılık duygusu.

türkçe

ural–altay dil ailesinden, asya’da ve doğu avrupa’da konuşulan türk dil ve lehçelerinin genel adı.

anarşi

kışkırtma ve karışıklık yoluyla toplumda meydana gelen düzen bozukluğu.

empati

duygu ve düşüncede kendini bir başkasının yerine koyabilme.

başyapıt

üstün ve kalıcı nitelikte yapıt, şaheser.

evrim

kavram olarak evrim aslında her türlü tekamülü içermekle birlikte günümüzde evrim denince akla biyolojik evrim hatta türler arası geçişliliği esas alan “materyalistik evrim” gelir. halbuki bir markanın, bir sporcunun, bir sanatçının da yıllar içindeki yapısal değişikliklerine evrim denilebilir. dünya görüşümüzün de evrimi mümkündür.
(bkz:anlam daralması)

ölçüt

özsever

kıstas

bir yargıya varmak veya değer vermek için başvurulan ilke, kriter, ölçüt.

mekanizma

belli bir sonucu sağlayacak biçimde, karmaşık olarak düzenlenmiş organlar ya da parçalardan oluşan bütün, düzenek.

yasa

devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kural.

tecrübe

bir insanın belli bir sürede veya hayatı boyunca edindiği bilgilerin, gördüğü geçirdiği durum ve olayların, elde ettiği görgü ve uygulamanın tümü, deneyim.

alkol

her geçen gün ziyadesiyle zam gelen narkotik madde.

hayal gücü

imajinasyon veya imgelem zihinsel görüntüler oluşturabilme veya birinin zihninin içinde kendiliğinden görüntüler üretebilme yetisi.

manipülasyon

insanları kendi bilgileri dışında veya istemedikleri hâlde etkileme.

öznel

özneye ilişkin olan, özneden oluşan vb.

tavır