ilah

1. çok tanrıcılıkta insanüstü varlıklardan her biri.

2. allah, rab, tanrı, halik, hüda.

3. bir alanda yaratıcılığıyla hayranlık uyandıran, çok beğenilen, çok sevilen ve çok tutulan kimse: "moda ilahı."

fobi

bir canlıya veya herhangi bir şeye karşı duyulan olağan dışı güçlü korku, yılgı.

travesti

kadın kılığına girmiş, yalnızca kadın gibi davranan erkek.

hani marjinal bizdik

cem yılmaz’ın unutulmaz sözüdür. ayrıca güzel de bir bkz'dır.

merhamet

bir kimsenin veya başka bir canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı hissedilen üzüntü, acıma.

nitelik

bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran temel özellik.

subjektif

kişisel olan, yalnız kişiyi ilgilendiren, objektif olmayan.

endişe

kaygı, tasa, korku, kuşku anlamlarına gelen bir kelime.

hiciv

bilim

evrenin, evrendeki olguların ve olayların bir bölümünü ele alıp birtakım yöntem ve deney yolları kullanarak ve gerçeğe, gerçekliğe dayanarak birtakım yasalara ulaşan bilgi yolu, düzenli ve tutarlı bilgi.

oksimoron

zıt anlamlı iki kelimenin bir arada kullanılması.

şiir

duygulardan, düşüncelerden, düşlerden, özlemlerden vb. süzülmüş yaşantı birikimleri olarak, ozanların, sözcüklerin sözlük anlamlarına kimi zaman değişik anlamlar da yükleyerek, dil içinde özel bir dil yaratarak oluşturdukları yazın ürünü.

türkçülük

türk ırkını esas alan ve mülleyetçiliği bünyesinde barındıran bir akımdır.
türkleri tek bayrak altına toplamayı amaçlar.

türk

dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan, türkçenin değişik lehçelerini konuşan soy ve bu soydan olan kimse.

zihniyet

görüş ve inanç etmenlerinin etkisiyle beliren ve bireye yön veren düşünme yolu.

güdü

bilinçli veya bilinçsiz olarak hareketi doğuran, sürekliliğini sağlayan, ona yön veren herhangi bir güç.

saldırganlık

saldırgan olma durumu.

sanat

belli bir uygarlığın, belli bir dönemin anlayış ve beğeni ölçülerine uygun yaratılmış anlatım.

idam

türkiye'ye gelip gelmemesi tartışmalara yol açan ceza yöntemi.

hayal

gerçek olmayan ama olmuş ya da varmışcasına bellekte tasarlanan, düşünülen şey.