intiba

objektif

bir sonuca varmak için taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren kimse.

tepki

bir cismin kendini iten ya da sıkıştıran başka bir cisme karşı gösterdiği karşı etki.

ağırbaşlılık

davranışlarda ölçülü olma durumu, vakar, ciddiyet, ciddilik.

tabu

dinî bir kavram olarak, "kutsal sayılan bazı insanlara, hayvanlara, nesnelere dokunulmasını yasaklayan, aksi yapıldığında zararı dokunacağı düşünülen dinî inanç." anlamına; sosyolojik olarak, "belli söz veya davranışların bir toplumca, bir toplumsal grupça tehlikeli sayılması ve olumsuz yaptırımlara bağlanarak yasaklanması." anlamına gelir.

kur'an-ı kerim

müslümanlar için yol gösterici olan kitaptır.

müslüman

islam'a bağlı bulunan kimse, mümin.

mutsuzluk

sebastian atımı getir

yeni muaf sözlüğün yeni yazarı. atını almış da gelmiş, hoş gelmişler. at seyisin elinde kaşağılanıyor, sebastian da kahve içiyor. yazarımız da yaza dursun...

türkiye

kimi insanların mecbur terk ettikleri ülke.

sağduyu

1. doğru ve akla uygun yargılar verme yeteneği.

2. doğru ile yanlışı ayırma ve doğru yargılama gücü.

terör

genellikle siyasal bir dava uğruna girişilen, toplumu korkutmaya, yıldırmaya yönelik her türlü eylem.

küfür

sövmek için söylenen küçük düşürücü söz.

travma

beklenmedik bir şekilde gerçekleşen, bugünümüzü etkileyen, yoğun bir şekilde olumsuz duygular yaratan durum.

fiziksel şiddet

psikolojik şiddetle beraber bir diğer şiddettir.

vizyon

ülkü, sağgörü, ileri görüş anlamlarına gelen bir kavram.

psikoloji

akıl, zihin, bilinç ve düşünceyle ilgilenen bir bilim dalı.

anne

bazen bize kızsa da aslında bize kızamayan en yakınımız. canımızdan bir parçadır onlar.

tecrübe

bir insanın belli bir sürede veya hayatı boyunca edindiği bilgilerin, gördüğü geçirdiği durum ve olayların, elde ettiği görgü ve uygulamanın tümü, deneyim.

kaos

kalabalık, düzensizlik gibi durumların yol açtığı karışıklık.