deneyim

bir insanın belli bir sürede veya hayatı boyunca edindiği bilgilerin, gördüğü geçirdiği durum ve olayların, elde ettiği görgü ve uygulamanın tümü, tecrübe.

demagoji

bir kimsenin veya bir grubun duygularını çoğaltacak biçimde harekete geçirerek, abartılı veya gerçek dışı sözler söyleme ve kazanmaya çalışma, laf cambazlığı.

muaf

kendisi ayrı tutulan, kendine bağışlanmış anlamına gelen muaf, özgürdür.

idam

türkiye'ye gelip gelmemesi tartışmalara yol açan ceza yöntemi.

yaradan

narsist

kendi benliğine bağlanan, hayran olan kimse, özsever.

çıkar yol

ateizm

basit bir ifadeyle "tanrı'yı inkâr eden görüş" şeklinde tanımlanagelen kavramdır. ancak ateizm bunların fazlasıdır, ateist olabilmek için bilimi iyi bilmek gerekir, çelişkiye düşmemek gerekir.

psikolojik şiddet

mobbing yöntemi ile veya başka bir yolla insanı yıldırmak, bezdirmek ve küçük düşürmek için başvurulan yöntem.

objektif

bir sonuca varmak için taraf tutmadan inceleme yapan, hüküm veren kimse.

anne

bazen bize kızsa da aslında bize kızamayan en yakınımız. canımızdan bir parçadır onlar.

hasret

bir kimseyi veya bir şeyi bir daha görme, ona kavuşma isteği ve duygusu, özlem.

kahvaltı

çay, zeytin, peynir, reçel vb.den oluşan ve genellikle sabahları yenilen ya da herhangi bir zamanda yenilebilen hafif yemek.

yasa

devletin yasama gücünce belli biçimlere uyularak düzenlenen ve yürürlüğe girdikten sonra herkesin uyması zorunlu olan, uyulmadığı zaman belli yaptırımlarla karşılaşılan kural.

ölüm

insan, hayvan, bitki vb. canlıların yaşamının tam ve kesin bir biçimde sona ermesi durumu.

türkü

"türklere özgü olan" anlamına gelen isim. hece ölçüsüyle yazılmış ve halk ezgileriyle bestelenmiş manzume.

vizyon

ülkü, sağgörü, ileri görüş anlamlarına gelen bir kavram.

gözyaşı

gözyaşı bezlerince salgılanan ve kimi etkilerle ya da ağlayınca gözlerden akan duru sıvı damlacıklarından her biri.

psikiyatri

ruh ve sinir hastalıklarıyla, kişide görülen önemli uyumsuzlukları önleme, teşhis ve tedavi etmeyle uğraşan uzmanlık dalı.

basiret